خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "لودسل تک نقطه"

کالیبره کردن دستگاه توزین با استفاده از وزنه
همانطور که میدانید لودسلها به صورت ابزارهای بسیار دقیق طراحی و ساخته می شوند. علیرغم دقت بالای آنها در نمایش وزن، این دقت در روند اندازه گیری وزن و بهره برداری از این ابزار به تدریج کم و کمتر میشود. برای حصول اطمینان از درستی عملکرد سلول بار در یک سیستم توزین، باید نمایشگر وزن پس از هر بار تخلیه بار به عدد صفر برگردد. همچنین لودسل باید قادر باشد حتی در صورت عوض شدن محل بار (بارگیری نامتوازن) عدد وزن را به درستی نشان دهد. اگر در هر یک از موارد گفته شده صفحه توزین عملکرد درستی نداشته باشد باید کالیبراسیون انجام شود. بدون انجام کالیبراسیون، نمی توان به دقت و صحت داده های یک سیستم توزین اعتماد کرد.
لودسل تک نقطه ای یا سینگل پوینت Single Point
لودسل تک نقطه ای یا سینگل پوینت Single Point لودسلی است كه مـعمـولا" به يك صفـحه يا پلتفرم مربع يا مستطيل شكل با یک نقطه اتصال به کفه متصل می شود