خبرخوان

نوشته های بلاگ  "2024"  از "خرداد"

علم توزین و اندازه گیری و معیارهای وزن و اندازه گیری
در روش معمولی توزین تجاری با قرار دادن اوزان در یک ترازو و کالا باشد وزن در دیگری، و سپس مشاهده زمانی که کافی است تعادل ایجاد می شود، برای توزین های علمی غیر قابل قبول است،